Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

 1. Niniejsze informacje mają na celu wyjaśnienie podstawowych zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób („Użytkownicy”), korzystających z witryny internetowej działającej pod adresem https://punktzwyciestwa.pl („Witryna”) oraz praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Punkt Zwycięstwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 15/10, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (w całości opłacony), zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925489, REGON 520135803, NIP 5223210926 („Punkt Zwycięstwa”).

 

 1. Korzystając z Witryny Użytkownik może przekazywać dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie, wysyłając wiadomość do Punktu Zwycięstwa w innej formie, a także pozostawiając komentarze pod wpisami umieszczonymi na Witrynie.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm).

 

 1. Dane osobowe Użytkowników Witryny zbierane i przetwarzane są przez Punkt Zwycięstwa w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Punkt Zwycięstwa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f, art. 9 ust. 2 lit. a, lit. e oraz lit. f. RODO – jako administratora danych, w tym w m.in. celu:
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Punkt Zwycięstwa;
 • zapewnienia kontaktu, wymiany korespondencji oraz odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;
 • rozstrzygnięcia organizowanych przez Punkt Zwycięstwa konkursów;
 • wypełnienia obowiązków prawnych, księgowych oraz podatkowych;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Punkt Zwycięstwa;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Punkt Zwycięstwa przez okres świadczenia usług, a w przypadku komentarzy – do czasu zakończenia działalności Witryny; do czasu wykonania przez Punkt Zwycięstwa, oraz do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

 

 1. Przesyłanie informacji drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem przez Punkt Zwycięstwa zgody osoby, która ma być odbiorcą przesyłanych informacji.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, w tym usług IT oraz inne osoby przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostawcy usług księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Punkt Zwycięstwa jako administratora obowiązków prawnych, księgowych, podatkowych. W każdym przypadku osoby powiązane lub współpracujące z Punktem Zwycięstwa zobowiązane są do zachowania w poufności zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Każda osoba fizyczna („Osoba Uprawniona”) ma prawo zwrócić się do Punktu Zwycięstwa z wnioskiem o:

– o potwierdzenie, że Punkt Zwycięstwa przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;

– o sprostowanie danych osobowych;

– o usunięcie danych osobowych;

– o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

– o przeniesienie danych osobowych;

– ze sprzeciwem wobec przetwarzania danych osobowych;

– z pismem odwołującym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Punktu Zwycięstwa lub w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@punktzwyciestwa.pl.

 

 1. Osoba uprawniona ma prawo odwołać się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszeń w przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@punktzwyciestwa.pl

 

 1. Punkt Zwycięstwa zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika (w tym Osoby Uprawnionej) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza tymi przypadkami żadne dane nie będą ujawnianie żadnej osobie lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Punkt Zwycięstwa informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Witryną zbierane są automatycznie informacje o numerze IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i rodzaju urządzenia Użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

 1. Punkt Zwycięstwa wykorzystuje pliki typu „cookies” (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki typu „cookies” zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, utrzymanie sesji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Witryny. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików typu „cookies” na urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

 1. Punkt Zwycięstwa, na podstawie pisemnej umowy może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych o których mowa w niniejszej Polityce w celu wykonywania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Witryną.

 

 1. Data aktualizacji Polityki Prywatności: 25 marca 2021 r.