Regulamin sprzedaży internetowej

I INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Sklep internetowy Punkt Zwycięstwa prowadzony jest przez: Punkt Zwycięstwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 15/10, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (w całości opłacony), zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925489 REGON 520135803, NIP 5223210926.
2. Kontakt:
adres: ul. W. Jagiełły 15/10, 02-495 Warszawa
e-mail: kontakt@punktzwyciestwa.pl
tel.: (+48) 797 664 709

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający: Punkt Zwycięstwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 15/10 zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925489 REGON 520135803, NIP 5223210926.
2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
3. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Punkt Zwycięstwa
4. Sklep internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod www.punktzwyciestwa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar: produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, innych platform sprzedażowych lub portali społecznościowych.
7. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
10. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287.)
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady nabywania towarów przez Internet od Sprzedającego.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży;
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [www.punktzwyciestwa.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, platformach sprzedażowych oraz portalach społecznościowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV. CENY TOWARÓW

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają stosownie naliczony podatek VAT).
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
4. Sklep jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać wypełniając dostępny tam formularz zamówienia lub za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na adres kontakt@punktzwyciestwa.pl.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość zwrotną na podany przez siebie adres e-mail z informacją o szczegółach zamówienia, informacją o kwocie do zapłaty oraz sposobie płatności. Zamówienia nie opłacone nie podlegają przyjęciu do realizacji, chyba że wybrano płatność przy odbiorze.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia;

b. w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji;

c. w przypadku zamówienia płatnego przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia (przez błędne wypełnienie formularza należy rozumieć również jego częściowe wypełnienie),

b. braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w terminie 5 dni roboczych od wysłania wiadomości potwierdzającej zamówienie,

c. nieodebrania wysłanej do Klienta przesyłki.

10. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: kontakt@punktzwyciestwa.pl jedynie do momentu zapłaty ceny.
11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, przedłużenie czasu realizacji).

12. Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Opłaty związane z przesyłką zamówieniowego Towaru ponosi Klient. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieodpłatności dostawy w przypadku zamówień przekraczających określoną wartość. Dokładne informacje o kosztach dostawy opisane są na stronie www.punktzwyciestwa.pl lub na profilach sprzedawcy na portalach społecznościowych.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione Towary w następujący sposób:
a. przelewem bankowym – zapłata za Towar realizowana jest przelewem na rachunek bankowy Sklepu 45 1090 1056 0000 0001 4860 6242 prowadzonym przez Santander Bank S.A.,
b. za pobraniem – zapłata za Towar i przesyłkę odbywa się przy jej odbiorze.

VII. DOSTAWA

1. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przesyłki realizowane są przez pocztę polską, Inpost lub firmę kurierską współpracującą ze Sklepem.
3. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Towar.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW

Przed rozpoczęciem korzystania z danego Towaru należy szczegółowo zapoznać się z wszelkimi informacjami producenta znajdującymi się na opakowaniu lub na załączonej do Towaru ulotce, w szczególności odnośnie użytkowania Towaru i jego konserwacji.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

a. Klient, składający oświadczenie o odstąpieniu, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru,
b. Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia zwrotu towaru.

2. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności Towaru z zamówieniem. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy. Towar winien być odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością, zaś sam produkt winien być nieuszkodzony bez oznak jakichkolwiek śladów używania.

4. Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

5. W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę Towaru czy też o zwrot zapłaconej ceny.

6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

8. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. W przypadku dostarczenia Towaru niezgodnego z zamówieniem, koszt odesłania pomylonego produktu oraz przesłania Towaru prawidłowego, ponosi Sklep. Zwrot kosztów odesłania Towaru następuje przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

10. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

11. Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwroty Towarów należy kierować na adres wskazany w części I. Regulaminu.

12. W każdym przypadku, gdy Klienta odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego rachunku lub faktury, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w IX pkt 9. lub gdy Klient składając reklamację żąda wymiany Towaru.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Punkt Zwycięstwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 15/10 zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925489 REGON 520135803, NIP 5223210926.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm).

3. Klient składając zamówienie podaje swoje dane dobrowolnie.

4. Sklep gwarantuje, iż podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko dla celów niezbędnych dla realizacji zamówienia więcej informacji na temat RODO znajduje się https://punktzwyciestwa.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania strony www.puntzwyciestwa.pl oraz Towarów udostępnianych przez Sklep należy zgłaszać na adres: kontakt@punktzyciestwa.pl lub pisemnie na adres wskazany w części I. Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

3. Dodatkowe informację uzupełniające Regulamin stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827).

Regulamin sprzedaży internetowej jest również możliwy do pobrania w wersji PDF ?